Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (2024)

AndrewD

35.018

Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (2)

Bạn đang tìm kiếm thông tin hướng dẫn Build Atheus trong Call of Dragons? Tham khảo nội dung của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến ​​thức về Atheus. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chia sẻ đến bạn thông tin cơ bản, bảng thiên phú, bảo vật phù hợp, đội hình kết hợp xuất sắc nhất, làm thế nào để sở hữu và nâng cấp Atheus.

Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (3)

Download

Thông tin về Build Atheus

| Thông tin cơ bản

Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (4)
Phe pháiĐộ hiếmXếp hạng
Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (5)Trật tự liên minhSử thiHướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (6)

Atheus, một Auspex được Leosa tạo ra, được ban tặng khả năng nhìn thấu mọi sự vật hiện tượng. Ngay khi anh ta được hình thành từ Stiria Sancta, anh ta đã có thể nhìn thấy một sợi lông chim ở rất xa, trên Phong ấn Cánh Trắng, nơi những giọt sương đã bắt đầu đọng lại.

Bảng thiên phú Atheus

| Hướng dẫn xây dựng bảng thiên phú Atheus

Đầu tiên, hãy xây dựng thiên phú cơ động để bạn có thể truy đuổi quân đoàn của kẻ thù một cách dễ dàng. Sau khi mở khóa nút lõi, hãy đi vào Cây phiên phú Cơ Động. Thiên phú này sẽ giúp bạn lấy lại sức mạnh tấn công khi mục tiêu của bạn rời đi.

Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (7)

Tiếp theo, hãy nhặt thêm các thiên phú về tốc độ di chuyển trên đường đến Chiến Thắng Thần Tốc. Thiên phú này sẽ giúp bạn kết liễu quân đoàn của kẻ thù đang cố gắng chạy trốn. Cuối cùng, hãy sử dụng số điểm còn lại của bạn trong Cây Phép thuật để tăng thêm sức mạnh cho quân đoàn của bạn.

Làm thế nào để sở hữu Atheus?

| Chiêu mộ tướng từ Cửa hàng rượu

Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (8)

Sử dụng chìa khoá vàng hoặc bạc để chiêu mộ tướng tại cửa hàng rượu sẽ giúp bạn có cơ hội nhận được tướng Atheus. Ngoài ra, trong chuỗi nhiệm vụ hàng ngày bạn có thể chọn mảnh tướng Atheus theo ý muốn.

Đề xuất Build Bảo Vật cho Atheus

| Đề xuất Build Bảo vật sử thi

Bảo vậtHiệu ứng
Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (9)Bom ma thuậtThi triển lên quân đoàn mục tiêu đã chọn, thi triển 1 quả bom ma thuật. Sau 8 giây, bom ma thuật gây 1 lần sát thương cho tối đa 3 quân đoàn xung quanh.

| Đề xuất Build Bảo vật huyền thoại

Bảo vậtHiệu ứng
Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (10)Mắt phượng hoàngGây 2 lần sát thương cho tối đa 4 quân đoàn kẻ địch trong phạm vi hình quạt phía trước.

Đội hình kết hợp tốt nhất cho Atheus

| Đội hình combo dành cho F2P

Tướng phù hợp
Theia

Theia và Atheus là một sự kết hợp hoàn hảo. Cả hai đều là các đơn vị bay, vì vậy bạn có thể điều khiển chúng với bất kỳ phe phái nào và vẫn nhận được phần thưởng từ các kỹ năng của chúng.

Tôi thích điều khiển Atheus làm chỉ huy chính trong quân đoàn Phép thuật. Kỹ năng của anh ta có thể gây ra sát thương lớn, và cơn thịnh nộ tích tụ của anh ta có thể được sử dụng để tăng cường sức mạnh tấn công của anh ta. Theia là người phụ cung cấp lá chắn và áp dụng các phép bổ trợ cho Atheus. Điều này giúp anh ta sống sót lâu hơn và gây ra nhiều sát thương hơn.

| Đội hình combo dành cho P2W

Tướng phù hợp
Liliya

Liliya và Atheus cũng là một sự kết hợp tuyệt vời. Liliya có thể cung cấp cho Atheus nhiều cơn thịnh nộ, và Atheus có thể cung cấp cho Liliya nhiều sát thương.

Để sử dụng sự kết hợp này một cách hiệu quả, hãy sử dụng Liliya làm chỉ huy chính. Cây kỹ năng của cô ấy cung cấp cho cô ấy nhiều cơn thịnh nộ, và kỹ năng thứ 2 của Atheus có thể thêm cơn thịnh nộ cho cô ấy. Sau đó, bạn có thể spam kỹ năng chủ động của Liliya và Atheus để gây ra nhiều sát thương.

Hướng dẫn liên quan

| Hướng dẫn Build tướng

Tướng
AlistairAlwynHướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (15)AtheusBakhar
ElianaGwanwynKreggPan
WaldyrBakshiEmrysFfraegar
FrendelGarwoodHoskIndis
KinnaraLiliyaMadelineNico
NikaTheiaTheodoreVelyn
SyndrionBertrandToharGoresh
SkogulChakchaHướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (43)KellyHướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (44)Ordo

Đăng trong Tất Cả Tướng Call of Dragons

Tất Cả Tướng Call of Dragons

Hướng Dẫn Build Maggrat Trong Call of Dragons

Tất Cả Tướng Call of Dragons

Hướng Dẫn Build Tohar Trong Call of Dragons

Tất Cả Tướng Call of Dragons

Hướng Dẫn Build Bertrand Trong Call of Dragons

Tất Cả Tướng Call of Dragons

Hướng Dẫn Build Skogul Trong Call of Dragons

Hướng Dẫn Build Atheus Trong Call of Dragons (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5849

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.